Általános szerződési feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

ÁSZF OOO Campus Nagymaros 

Meghatározások 

OOO Campus: 

jelenti a jelen ÁSZF szerint működő következő szervezet: 

 

KŐTELEKY RITA EV

Nyilvántartási száma: 56529548

2627 Zebegény, Pozsonyi u. 23.

Adószáma: 57864880-1-33

 

Szolgáltatások: jelentik a Közösségi irodákban az OOO Campus által nyújtott alábbi Szolgáltatást: 

(i) Internet hozzáférés

Honlap: 

jelenti az OOO Campus által üzemeltetett https://www.ooocampus.com internetes felületet. 

Közösségi munkaállomás szolgáltatás (továbbiakban Coworking): 

jelenti a Közösségi iroda terasz terének és infrastruktúrájának a megosztott használatát más Coworkerekkel. 

Coworking szerződés: 

jelenti a Coworking szolgáltatás nyújtására kötött megállapodást. 

 1. Az Internet hozzáférés szerződés Ügyfele a Coworker. 

Árjegyzék: jelenti a Szolgáltatásért Kőteleky Rita EV-nek fizetendő ellenértéket, melyeknek hatályos összegét az OOO Campus a honlapján teszi közzé. 

Elektronikus úton létrejött szerződés: 

jelenti a 2013.évi V. törvény (“Ptk”) 6:82§-6:85§ szerinti szerződéskötési eljárást szerint kötött szerződést. 

Azonosítás: 

jelenti 

(i) jogiszemély esetén a cég a magánszeméllyel azonos adatok átadása, e-mail címének, postai címének és számlázási címének az átadása 

Regisztráció: jelenti az Egyediszerződések megkötése során 

(i) az ÁSZF elfogadását, továbbá 

(ii) az OOO Campus Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását és 

Egyéb szolgáltatás: 

jelentik az OOO Campus-nak az ÁSZF-ben leírt standard szolgáltatásokon kívüli szolgáltatásait, amelyeket a Honlap feltüntet. 

Hoszt: jelenti Kőteleky Rita EV által a Közösségi irodában tartózkodó képviselőjét.

 1. COWORKING SZERZŐDÉS

1.1. A szerződés megkötése 

A Coworking szerződés az Ügyfél a Szolgáltatás időpontjának kiválasztása után és a NAPIJEGY megvásárlása után az OOO Campus visszaigazolásával jön létre az alábbiak szerint: 

1.1.1. A Coworking szerződés az OOO Campus és a Coworker között Elektronikus úton jön létre Kőteleky Rita EV. által a Honlapon kialakított online felületen, kivéve, ha ehhez a technikai feltételek kivételes esetben a szerződéskötés idején nem adottak. 

1.1.2. Az Elektronikus úton létrejött szerződéskötés menete a következő: 

(i) Coworker kiválasztja a számára megfelelő szabad időpontot a Honlap segítségével (ii) a jelen ÁSZF elfogadása 

(iii) az adatkezelési szabályzat elfogadása 

(iv) a kiválasztott szabad időpont online kifizetése, fizetéshez szükséges személyes adatok megadása 

(v) a szerződés az OOO Campus elektronikus (kivételes esetben más formában: írásban, vagy ráutaló magatartással) visszaigazolásával jön létre. 

1.1.3. Coworking Szolgáltatás 

1 napos // 8 órát tartalmazó – egy napra érvényes bérlet 

A Coworking Csomagok tartalmát, díját és az azokhoz tartozó egyedi szolgáltatások körét a Honlap tartalmazza. 

1.1.4 Coworking Csomagok fizetése 

A fizetés a Szolgáltatást megelőzően előre történik a www.ooocampus.com weboldalon, a Paylike fizetési kapuján keresztül Kőteleky Rita EV számlájára bankkártyával. Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül.

1.1.5 A Coworkereknek biztosított alapszolgáltatások

 1. a) Közösségi iroda munkaállomásainak és irodai berendezési tárgyainak használata. 
 2. b) A többi Coworkerrel osztott iroda használat Coworking Csomagonként (1) egy fő részére. 
 3. c) A Hoszt munkanapokon, nyitvatartási időben történő rendelkezésre állása. (A Közösségi iroda nyitvatartásáról a Honlap ad tájékoztatást.) 
 4. d) Világítás, víz és elektromos áram használata. 
 5. e) Szélessávú internet hozzáférés (wifi). 
 6. f) Közösségi iroda takarítása. 
 7. g) Zárható szekrény használata maximum a bérlet időtartamára (az értékmegőrző használata saját felelősségre használható. Felelősséget nem vállalunk a szekrénybe helyezett tárgyakért!) A zárható szekrények száma limitált! A kilenc (9) osztású fém szekrényt érkezési sorrendben vagy igény szerint, sorrendben kezeli a hoszt. 

1.1.6 Coworking napijegy lemondási feltételek

Foglalás lemondása emailben történik, legkésőbb 48 órával a foglalás előtt, a napdíjat visszatérítjük vagy másik időpontra átfoglaljuk. 

A teljes listát a Honlap tartalmazza. 

1.1.2 A Coworkerek együttműködési szabályai 

 1. a) Egy bérlet egyidőben egy személyt jogosít munkavégzésre. 
 2. b) A Coworker a közösségi irodát és annak eszközeit, berendezési tárgyait kizárólagosan irodai munkavégzés céljára, rendeltetésszerűen használhatja. A rendeltetésellenes használat esetén az esetlegesen keletkező kárt a Coworker megtéríteni tartozik. 
 3. c) Az internet használata során tilos a jogellenes tartalom le- és feltöltése. 
 4. d) A zárható szekrényt igénybe vevő Coworker köteles a kapott kulcsot megőrizni, azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teheti. Köteles továbbá azonnal bejelenteni az OOO Campus-nak a kulcs elvesztését vagy megsérülését az azonnali csere céljából. A Coworker köteles a kulcs díját az OOO Campus-nak megtéríteni, melynek összege az elvesztett tárgy pótlásának költsége és a szekrényre helyezett lakat eltávolítása. 

A Coworker a munkanap végén köteles leadni az általa használt zárható szekrény kulcsát. 

 1. f) Coworker a Közösségiiroda használata során a napi nyitvatartási idő (9-17:00) végén fokozott gondossággal köteles eljárni, távozása esetén a szakszerű zárásról gondoskodni és a Házirendet betartani köteles. 

1.1.3. A helyszín használatára vonatkozó szabályok 

 1. a) A Coworkerek a helyszínt rendeltetésszerűen és a Felek megállapodásának megfelelően kötelesek használni. 
 2. b) A Coworker által a helyszínre bevitt eszközökért az OOO Campus felelősséget nem vállal. 
 3. c) A Coworker tudomásul veszi, hogy a dohányzásra kijelölt területek a Piknik Manfaktúra Házirendjében szerepelnek. 
 4. DÍJAK, SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK, FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS 

2.1 A szerződéses díjakra a szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék az irányadó. Az Árjegyzék szerinti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az OOO Campus az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartja. 

2.2.A díjak előre fizetendők Kőteleky Rita EV számlájára a weboldalon keresztül. A Feleknek a szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak összege Kőteleky Rita EV bankszámláján jóváírásra került. 

2.3 Amennyiben az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a köteles a Kőteleky Rita EV részére a késedelem teljes tartamára a törvényes késedelmi kamatot megfizetni. 

2.4 Kőteleky Rita EV a számlát elektronikus számlaként állítja ki, kivéve, ha az Ügyfél azt papíralapon kéri. Fizetési módozatok: online fizetés. 

 1. FELELŐSSÉG

4.1 Kőteleky Rita EV nem tartozik felelősséggel a Cooworker által bérelt területeken vagy területén lévő tárgyaiban, irataiban keletkezett károkért, azok elvesztéséért, megrongálódásáért, kivéve, ha a kárt az OOO Campus szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásával okozta. 

4.2 Az internet és a közüzemi szolgáltatások minőségére és folyamatosságára vonatkozóan a Kőteleky Rita EV ugyan olyan kötelezettséget vállal a Coworkerrel szemben, mint amilyet az internet és a közüzemi szolgáltatók vállalnak Kőteleky Rita EV-vel szemben. 

4.3 Kőteleky Rita EV nem felelős a Coworking szolgáltatás és/vagy Egyéb szolgáltatás igénybevétele során a szolgáltatás hiányossága miatt, kivéve, ha azt Kőteleky Rita EV szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. 

4.4 Coworker tudomásul veszi, hogy a Coworking szolgáltatásban kivételesen korlátozás fordulhat elő, amikor az OOO Campus sajáteseményt vagy egyéb célra eseményt szervez, amelyről az OOO Campus legalább 24 órával az esemény előtt emailben értesíti a Coworkert. 

 1. ADATKEZELÉS 

5.1 Az Ügyfelet szigorú titoktartási kötelezettség terheli minden Szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott személyes, üzleti, pénzügyi információk tekintetében. A titoktartása Feleket a szerződéses jogviszonyuk megszűnését követően is terheli. 

5.2 Az OOO Campus az Azonosítás során a Coworkerektől, a Székhely Coworkerektől, más Ügyféltől kapott adatot a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli az érintett személyek által megrendelt szolgáltatások nyújtása céljából. 

5.3 Részletes szabályokat az OOO Campus Honlapján közzétett alábbi Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 

 1. ÉRTESÍTÉSEK 

6.1 A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy írásbeli alaknak tekintik: a) a Ptk 6:7§ alkalmazásával Elektronikusan kötött szerződéseket, továbbá

 1. b) a másik félnek, az Ügyfélnek az Azonosításban, illetve a megállapodásban rögzített e-mail címére küldött bármely értesítését. 

6.2 e-mail kommunikáció útján küldött értesítések és ajánlatok az e-mail elküldését követő 4. munkanapon tekintendők kézbesítettnek. 

6.3 Amennyiben az e-mail kommunikáció során nem szerződéskötésre, vagy módosításra, hanem megkötött megállapodás alapján közölt valamilyen értesítésre kerül sor, úgy az értesítésben foglaltak a másik fél által elfogadottnak tekintendők, amennyiben a fogadófél a vonatkozó e-mail elküldését követő 10 munkanapon belül, legalább hasonló formában, ellentétes nyilatkozatot nem tesz. 

 1. IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS 

7.1 A Kőteleky Rita EV-nek-nek és a Corworkernek a Coworking vagy Egyéb szolgáltatási szerződésesjogviszonyaira, beleértve az Egyedi szerződéses jogviszonyra is, a jelen ÁSZF és mögöttes jogként a magyar Ptk. az irányadó. 

7.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. 

7.3 Kőteleky Rita EV-nek és a Coworkernek a Coworking szolgáltatás vagy egyéb szolgáltatási szerződéses jogviszonyból, beleértve az Egyedi szerződésből származó jogvitáik eldöntésére Kőteleky Rita. és a szerződő felei kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét a járásbírósági hatáskörbe tartozóügyekben. Az ennél magasabb perértékű ügyekben a Pp. (Polgáriperrendtartás) szerint illetékes bíróság jár el. 

Nagymaros, 2023.Június 1.